Akademik Yayınlar

Güncel Yayınlarımı takip edebileceğiniz Akademik sayfalarım

YÖK AKADEMİK

ResearchGate

GoogleAkademik


-Sağlık Yönetimi, 
Kitap Bölüm Adı: Sağlık Yönetiminde Motivasyon Yönetimi, Nobel Akademik
Yayıncılık, ISBN978-625-427-527-2,  2023

 

-Turkey İmplementation Model for The Centre Of
Excellence In Healthcare Services Demet Kavak,İbrahim Halil Kayral, Figen
Çizmeci Şenel , Yayın Yeri: IJQHC Communications , 2022


– Sağlık Politikası, Bölüm adı:(Sağlık
Politikalarında Kalite ve Akreditasyonun Yeri). ISBN :978-605-320-952-2 ,NOBEL
Akademik Yayıncılık

 

– Sağlık Ekonomisi Makro ve Mikro Yaklaşımlar,
Bölüm adı:Sağlık Ekonomisi Açısından Kalite ve Akreditasyon. ISBN
:978-625-7315-46-3 Gazi Kitabevi

 

– Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme Araçları,
Bölüm adı:Bölüm- Histogram Bölüm- Dağılım Diyagramları). ISBN :978-625, Gazi
Kitabevi

 

– Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Bölüm
Adı:Estonya, ISBN:9786254171239, Nobel Akademik Yayıncılık


– Örgütlerdeki sözel etkileşimlerin analizi için argümantasyon teorisinin kullanımı – 2021

Erişim: https://dx.doi.org/10.15295/bmij.v9i1.1732

-Doktorların Çalışma Yaşam Kalitesinin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi – 2021

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/hacettepesid/issue/60872/902493

-The Importance of Qualıty and Accredıtatıon in Health Care Servıces in
The Process of Struggle Agaınst Covıd-19 – 2021

Erişim: https://dx.doi.org/10.3906/sag-2007-279

– Öz Değerlendirmeden Denetime: Hastanelerin Akreditasyon Yolculuğu -2019

Erişim:https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhqa/issue/51423/668435

-The Impact of Self-Leadership Skills of Healthcare Employees on 
Institutional Performance and Job Performance,
Journal of Basic and Clinical
Health Sciences , 2019

Erişim:https://dergipark.org.tr/tr/pub/jbachs/issue/58455/844487

 -Kırık Pencereler Teorisi, Şehir Hastaneleri Yönetim Modelinde
Hasta Güvenliği İçin Kullanılabilir Mi?.
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi ,
2019

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/hacettepesid/issue/48867/622702

 -Türkiye Klinik Kalite Programı Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı,Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi ,2018

 -Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi , 2018

Which Standards Are More Effective for Healthcare External Evaluation
Organizations Management Systems?: ISQua 4th Ed. vs ISO 9004:2009 
(2018), 
Journal of Business Research-Turk  

Erişim: Journal of Business Research-Turk  

The Usage Rate of “Surgical Safety Checklist” in Turkey(2018),  ISQua, Kuala Lumpur 2018 Uluslararası Konferansı, ePoster Sunum

Adaptation of WHO Surgical Safety Checklist in Turkey (2018), ISQua, Kuala Lumpur 2018 Uluslararası Konferansı, Poster Bildiri

Sağlık Politikalarında Kalite ve Akreditasyonun Yeri (2018), Sağlık Politikası (Kitap Bölümü) 

Erişim: Nobel Yayıncılık

Healthcare Systems: Future Predictions for Global Care, (2018), Chapter:Turkey: Moving Quality in Healthcare Beyond Hospitals: The Turkish Accreditation Model, CRC Press, Taylor & Francis Group 

Erişim: Healthcare Systems: Future Predictions for Global Care

Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu (2018), Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, Ankara

Erişim: Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi

Turkey Clinical Quality Program; The Quality Perception of Healthcare Providers, Patients and Patients’ Relatives (2018)53rd EQuiP Assembly Meeting,  Bratislava, Slovakya

Erişim: Sözel Bildiri

– Türkiye’de Akreditasyon Algısı ve Değişim Yönetimi (2018),  7.Yalın Hastane Kongresi- Bursa

Erişim:Yalın Hastane Kongresi

Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı (2018)VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya

Erişim: Poster Bildiri

Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık HizmetnSunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı, (2017), Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi

Erişim: Türkiye Klinik Kalite Programı

– Health System Improvement Across the Globe Success Stories from 60 Countries (2017),  Chapter: Turkey Establishment of a National Healthcare Accreditation System,  CRC Press, Taylor & Francis Group 

Erişim: Health Systems Improvement Across-the Globe Success

– Karmaşık Sistemlerde Öz Liderlik ve Çok Boyutlu Kalite (2017),  8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi – Antalya

Erişim: Sağlık Akademisyenleri Dergisi Bildiri Kitabı

 – National Accreditation System In Turkey: Standards and External Evaluation (2017),  ISQua, Londra 2017 Uluslararası Konferansı Eposter Sunumu

Erişim: http://epostersonline.com/isqua2017/node/163

 – Çok Boyutlu Kalite Modeli’nin Sağlık Kurumlarında Uygulanmasına Yönelik Bir Yol Haritası. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim: http://sbd.ogu.edu.tr/makaleler/SBD%20%C3%87ok%20Boyutlu..(doi).pdf

 –Dağıtımcı Liderlik, Karmaşık Sistemlerde Liderlik ve Öz Liderlik Teorileri Kapsamında Makrodan Mikroya Liderlik. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

Eriişim: http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/31

 –Kurumsal Yönetim Standartları Ağırlıklandırılmış Kalite Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi

Erişim: http://isarder.org/2016/vol.8_issue.1_article011_full_text.pdf

13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk sağlık sisteminin gelişim süreci üzerine bir derleme, Sağlık Akademisyenleri Dergisi

Erişim: http://www.scopemed.org/?mno=214981

Sağlık Hizmet Etkinliği Açısından Kamu Hastane Birlikleri Performans Analizi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim: http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumusosbil/article/view/5000149821

– Hastane Standartlarının Çok Boyutlu Kalite Analizi: Bir Standart Seti Örneği, Sağlık Akademisyenleri Dergisi

Erişim: http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=223747

– Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2

Erişim: http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/18_2/ka/tam.pdf

– Sağlıkta Ulusal Akreditasyon Sistemine Geçiş ve ISQua Akreditasyon Süreci, 10. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi – Sözel Bildiri

-Erişim: http://www.qps-antalya.com

– Hizmet Kalitesi ve Sağlık Hizmetlerinde Çok Boyutlu Kalite (2015) – Detay Yayıncılık

Erişim: http://www.detayyayin.com.tr/Beklenen-Gerceklesen-Algilanan-HIZMET-KALITESI-VE-SAGLIK-HIZMETLERINDE-COK-BOYUTLU-KALITE,PR-2164.html

– Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5), (2015),   T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sks_hastane_versiyon_5_08.07.2015.pdf

– SAS Assessor Training Programme Guide, (2015), Ministry of Health of Turkey GDHS Department of Quality and Accreditation in Health

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_dep_ingilizce_baski.pdf

– Standards of Accreditation in Health ODHC Kit v1.0, (2015), Ministry of Health of Turkey GDHS Department of Quality and Accreditation in Health

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_adsm_ingilizce_son_baski.pdf

– Standards of Accreditation in Health Hospital Kit – v1.0, (2015), Ministry of Health of Turkey GDHS Department of Quality and Accreditation in Health

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_hastane_ingilizce_son_baski.pdf

– Sağlıkta Sağlıklı Çalışma Yaşamı,  (2015), V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Konuşması –  22 Kasım 2014,  V.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Konuşma Metinleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/konusmametinleri_web.pdf

 – SAS Değerlendirici Eğitim Programı Rehberi, (2015), T.C. Sağlık Bakanlığı SHGM Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_dep_turkce_baski.pdf

– Sağlıkta Akreditasyon Standartları ADSM Seti, (2015), T.C. Sağlık Bakanlığı SHGM Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_adsm_turkce_son_baski.pdf

– Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hastane Seti, (2015), T.C. Sağlık Bakanlığı SHGM Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_hastane_turkce_son_baski.pdf 

– V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Konuşma Metinleri,  (2015)- Editör, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/konusmametinleri_web.pdf 

– Sağlıkta Yönetici Performansı Ölçüm Modeli ve Uygulama Başarısı, (2014),  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi” 8.
Sayı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sb_akademik_dergi_8.sayi_web.pdf

– Sağlık Hizmetlerinde Kalite Karmaşası: “Sağlık Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Modeli,  (2014), Verimlilik Dergisi

Erişim: http://dergipark.gov.tr/verimlilik/issue/21770/233989

– Perceived Service Quality in Healthcare Organizations and a Research in Ankara by Hospital Type , (2014), Journal of Ankara Studies

Erişim: http://www.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_2_1_22_34.pdf

 – SKS Işığında Sağlıkta Kalite, (2012), Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/09_temmuz_2012/cilt1sks.pdf 

– Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri, (2012)  Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim:  http://kalite.saglik.gov.tr/content/images/system/haberler_yeni/2011/01_Nisan_2011/deg.kitabi.pdf 

– Sağlıkta Yönetici ve Birim Performansı, (2012), Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Erişim:  http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/16_subat_2012/2202sybpk.pdf 

Sağlıkta Performansın Panoraması – 2007, (2008), Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/yayinlar_yeni/panorama_son.swf 


Uluslararası Bildiriler

 

1.      National Accreditation System In Turkey: Standards and External Evaluation.
34. ISQua International

Conference Londra 2017

KAYRAL IBRAHIM HALIL,BERKTAS MUSTAFA,

 

2.      Sağlıkta Ulusal Akreditasyon Sistemine Geçiş ve ISQua Akreditasyon Süreci.
10.Uluslararası Sağlık

Hizmetlerinde Kalite
Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi

KAYRAL IBRAHIM HALIL

 

3.      Karmaşık Sistemlerde Öz Liderlik ve Çok Boyutlu Kalite. 8. Uluslararası
Sağlık ve Hastane Yönetimi

Kongresi

KAYRAL IBRAHIM HALIL,

 

4.      Turkey Clinical Quality Program The Quality Perception of Healthcare
Providers, Patients and Patients’

Relatives. 53rd EQuiP Assembly
Meeting, Bratislava, Slovakya, 12

KOÇ ESRA MELTEM,GÜRSÖZ
Hakkı,ADIL MAHMOOD,ÖZTÜRK ABDULLAH,TARHAN

DILEK,GÜNDÜZ SUULE,KAYRAL IBRAHIM HALIL,DILMAÇ ELIFE,ÖZBAY
HÜSEYIN,ZERGEROGLU SEMA,AKIN MERVE,KARADAYI BILGEHAN,TEKIN KEMAL,SARI
AYDIN,YILDIZ MUSTAFA SAID,AVCI BORA,AKSOY HILAL, Yazar Sayısı=17

 

5.      Adaptation of WHO Surgical Safety Checklist in Turkey. 35. ISQua
International Conference Kuala

Lumpur 2018

AKSOY HILAL,TARHAN DILEK,ÖZTÜRK ABDULLAH,ÖZEN ÖZNUR,ÇIZMECI SENEL

FIGEN,KAYRAL IBRAHIM HALIL,
Yazar Sayısı=6

 

6.      The Usage Rate of “Surgicalsafety Checklist” In Turkey, H.Aksoy, D. Tarhan,
A. Öztürk, Ö. Özen, F.ÇizmeciŞenel, İ.H. Kayral 35. ISQua International
Conference Kuala Lumpur 2018

 

7.      Comparison of Standardization in Patient Experience With Multidimensional
Quality Model. ISQua 36th

International Conference Cape Town 2019

KAYRAL IBRAHIM HALIL,KAVAK DEMET,AVCI KEZIBAN,GÖKÇE ASIYE, Yazar Sayısı=4,
Yazar

Sırası :1

 

8.      Comparison of Hospital Performance Between Pre and Post Accredıtatıon
Perıod in A Prıvate Hospıtal K. AVCI, C. CENGIZ, D. KAVAK, I. H. KAYRAL
Abstract No 1911  ISQua 36th
International Conference Cape Town 2019

 

9.      Transition From Manual System To Automatic System Of Glucose Test From
Point Of Care Tests , TANER A. , CANİK S., ÇİZMECİ ŞENEL F., KAYRAL İ.H ISQua
36th International Conference Cape Town 2019

 

10.   Accreditation Management System Development Project: TUSKANET, CENGIZ C.,
BEYLIK U., KAYRAL İ.H., KAVAK D, ISQua 36th International Conference Cape Town
2019

 

11.   Experience Sharing On Pilot Study Process Of Tuska Hospital Accreditation
Program, KAVAK D., KAYRAL İ.H., CENGIZ C., GOKCE A ISQua 36th International
Conference Cape Town 2019

 

12.   Quality Improvement Of Healthcare System And Patient Safety In Northern
Part Of CYPRUS, EKENOĞLU B., CONKBAYIR C., KAYRAL İ.H., BESİM F. ISQua 36th
International Conference Cape Town 2019

 

13.   Infection Prevention Package: Eskişehir / Turkey Model Of Intensive Care,
ELİTEZ B. , IŞIK U., AYKIN N., KAYRAL İ.H. ISQua 36th International Conference
Cape Town 2019

 

14.   Evaluation Of Effectiveness Accreditation On
Health Care Costs: Example Of A Private Hospital In Turkey,

D. GOKMEN KAVAK, U. BEYLIK, I. H. KAYRAL, K.
AVCI,
ISQua 36th International Conference Cape Town 2019

 

15.   Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Kuruluşlarının Akreditasyon Programlarının
İncelenmesi: Uluslararası Bir Profil Çalışması. 3.Uluslararası ve 13.Ulusal
Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

AVCI KEZIBAN,CENGIZ CANAN,KAVAK DEMET,KAYRAL IBRAHIM HALIL

 

16.   Öz Değerlendirmeden Denetime: Hastanelerin Akreditasyon Yolculuğu.
3.Uluslararası ve 13.Ulusal

Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi CENGIZ CANAN,AVCI KEZIBAN,BEYLIK
UMUT,KAYRAL IBRAHIM HALIL

 

17.   Turkey Implementation Model For The Centres Of Excellence in Healthcare
Services, ÇİZMECİ ŞENEL F., KAVAK D., CAN C., KAYRAL İ., ISQua 37th
Conference  2021

 

18.   Comparison of Quality, Efficiency and Accreditation Standards in Health
Case of Turkey,

Demet GÖKMEN KAVAK ; İbrahim Halil KAYRAL; Ayşe Sibel
ÖKSÜZ; Canan CENGİZ, ISQua 37th Conference 
2021

 

19.   Validation Panel in TUSKA Accreditation Process, Canan CENGİZ; Demet GÖKMEN
KAVAK; İbrahim H. KAYRAL; Keziban AVCI, ISQua 37th Conference  2021

 

20.   Systematic Review of Artificial Intelligence-based Prediction Models from a
Healthcare Risk Management Perspective ISQuas 38th

International Conference Brisbane 2022 ZUHAL ÇAYIRTEPE, AHMET CAN ŞENEL,
İBRAHİM H. KAYRAL

 

21.   Global Diversity Approach in Healthcare Accreditation SQuas 38th
International Conference Brisbane 2022 DİDEM İNCEGİL, İBRAHİM H. KAYRAL, FİGEN
ÇİZMECİ ŞENEL

 

22.   Evaluation Effectiveness Of The “Undesirable Incident Notification System”
In An Accredited Hospital And Recommendations ISQuas 38th International
Conference Brisbane 2022 CEREN CAN, ELİF İŞLEK, FİGEN ÇİZMECİ ŞENEL, İBRAHİM H.
KAYRAL

 

23.   Research On Surveyors’ Awareness On Using Of Augmented Reality (Ar) And
Virtual Reality (VR) Technologies In Surveyors Trainings ISQuas 38th
International Conference Brisbane 2022 ELİF ÖZYURT, DİDEM İNCEGİL, İBRAHİM H.
KAYRAL

 

24.   The Effect Of Health Accreditation Standards On The Fight Against
Coronavirus ISQuas 38th International Conference Brisbane 2022 DEMET GÖKMEN
KAVAK, AYŞE SİBEL ÖKSÜZ, CANAN CENGİZ, İBRAHİM HALİL KAYRAL

 

Ulusal Bildiriler

 

1.      Sağlıkta Sağlıklı Çalışma Yasamı. V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve
Kalite Kongresi (969), 383-390.

KAYRAL IBRAHIM HALIL

 

2.      Türkiye Klinik Kalite Programı Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta
Yakınlarının Kalite Algısı. VII.Uluslararası Saglıkta Performans ve Kalite
Kongresi

GÜRSÖZ Hakkı,ADIL MAHMOOD,ÖZTÜRK ABDULLAH,TARHAN DILEK,AKSOY HILAL,GÜNDÜZ

SUULE,KAYRAL IBRAHIM HALIL,DILMAÇ ELIFE,ÖZBAY HÜSEYIN,ZERGEROGLU SEMA,AKIN

MERVE,KARADAYI BILGEHAN,TEKIN KEMAL,SARI AYDIN,YILDIZ MUSTAFA SAID,AVCI
BORA,

Yazar Sayısı=16

 

3.      Türkiye’de Akreditasyon Algısı ve Değişim Yönetimi. 7. Medicabil Bilimsel
Etkinlikleri Yalın Hastane 
2018, 7(1), 13 KAYRAL IBRAHIM HALIL