Akademik Yayınlar | Yaşama Sanatı

Akademik Yayınlar

Güncel Yayınlarımı takip edebileceğiniz Akademik sayfalarım

YÖK AKADEMİK

ResearchGate

GoogleAkademik

-The Impact of Self-Leadership Skills of Healthcare Employees on Institutional Performance and Job Performance,Journal of Basic and Clinical Health Sciences , 2019

 -Kırık Pencereler Teorisi, Şehir Hastaneleri Yönetim Modelinde Hasta Güvenliği İçin Kullanılabilir Mi?. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi , 2019

 -Türkiye Klinik Kalite Programı Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı,Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi , 2018

 -Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi , 2018

Which Standards Are More Effective for Healthcare External Evaluation Organizations Management Systems?: ISQua 4th Ed. vs ISO 9004:2009 (2018),  Journal of Business Research-Turk  

Erişim: Journal of Business Research-Turk  

The Usage Rate of “Surgical Safety Checklist” in Turkey (2018),  ISQua, Kuala Lumpur 2018 Uluslararası Konferansı, ePoster Sunum

Erişim:

Adaptation of WHO Surgical Safety Checklist in Turkey (2018), ISQua, Kuala Lumpur 2018 Uluslararası Konferansı, Poster Bildiri

Erişim:

Sağlık Politikalarında Kalite ve Akreditasyonun Yeri (2018), Sağlık Politikası (Kitap Bölümü) 

Erişim: Nobel Yayıncılık

Healthcare Systems: Future Predictions for Global Care, (2018), Chapter:Turkey: Moving Quality in Healthcare Beyond Hospitals: The Turkish Accreditation Model, CRC Press, Taylor & Francis Group 

Erişim: Healthcare Systems: Future Predictions for Global Care

Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu (2018), Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, Ankara

Erişim: Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi

Turkey Clinical Quality Program; The Quality Perception of Healthcare Providers, Patients and Patients’ Relatives (2018)53rd EQuiP Assembly Meeting,  Bratislava, Slovakya

Erişim: Sözel Bildiri

– Türkiye’de Akreditasyon Algısı ve Değişim Yönetimi (2018),  7.Yalın Hastane Kongresi- Bursa

Erişim:Yalın Hastane Kongresi

Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı (2018)VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya

Erişim: Poster Bildiri

Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı, (2017), Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi

Erişim: Türkiye Klinik Kalite Programı

– Health System Improvement Across the Globe Success Stories from 60 Countries (2017),  Chapter: Turkey Establishment of a National Healthcare Accreditation System,  CRC Press, Taylor & Francis Group 

Erişim: Health Systems Improvement Across-the Globe Success

– Karmaşık Sistemlerde Öz Liderlik ve Çok Boyutlu Kalite (2017),  8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi – Antalya

Erişim: Sağlık Akademisyenleri Dergisi Bildiri Kitabı

 – National Accreditation System In Turkey: Standards and External Evaluation (2017),  ISQua, Londra 2017 Uluslararası Konferansı Eposter Sunumu

Erişim: http://epostersonline.com/isqua2017/node/163

 – Çok Boyutlu Kalite Modeli’nin Sağlık Kurumlarında Uygulanmasına Yönelik Bir Yol Haritası. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim: http://sbd.ogu.edu.tr/makaleler/SBD%20%C3%87ok%20Boyutlu..(doi).pdf

 Dağıtımcı Liderlik, Karmaşık Sistemlerde Liderlik ve Öz Liderlik Teorileri Kapsamında Makrodan Mikroya Liderlik. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

Eriişim: http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/31

 Kurumsal Yönetim Standartları Ağırlıklandırılmış Kalite Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi

Erişim: http://isarder.org/2016/vol.8_issue.1_article011_full_text.pdf

13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk sağlık sisteminin gelişim süreci üzerine bir derleme, Sağlık Akademisyenleri Dergisi

Erişim: http://www.scopemed.org/?mno=214981

Sağlık Hizmet Etkinliği Açısından Kamu Hastane Birlikleri Performans Analizi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim: http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumusosbil/article/view/5000149821

– Hastane Standartlarının Çok Boyutlu Kalite Analizi: Bir Standart Seti Örneği, Sağlık Akademisyenleri Dergisi

Erişim: http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=223747

– Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2

Erişim: http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/18_2/ka/tam.pdf

– Sağlıkta Ulusal Akreditasyon Sistemine Geçiş ve ISQua Akreditasyon Süreci, 10. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi – Sözel Bildiri

-Erişim: http://www.qps-antalya.com

– Hizmet Kalitesi ve Sağlık Hizmetlerinde Çok Boyutlu Kalite (2015) – Detay Yayıncılık

Erişim: http://www.detayyayin.com.tr/Beklenen-Gerceklesen-Algilanan-HIZMET-KALITESI-VE-SAGLIK-HIZMETLERINDE-COK-BOYUTLU-KALITE,PR-2164.html

– Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5), (2015),   T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sks_hastane_versiyon_5_08.07.2015.pdf

– SAS Assessor Training Programme Guide, (2015), Ministry of Health of Turkey GDHS Department of Quality and Accreditation in Health

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_dep_ingilizce_baski.pdf

– Standards of Accreditation in Health ODHC Kit v1.0, (2015), Ministry of Health of Turkey GDHS Department of Quality and Accreditation in Health

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_adsm_ingilizce_son_baski.pdf

– Standards of Accreditation in Health Hospital Kit – v1.0, (2015), Ministry of Health of Turkey GDHS Department of Quality and Accreditation in Health

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_hastane_ingilizce_son_baski.pdf

– Sağlıkta Sağlıklı Çalışma Yaşamı,  (2015), V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Konuşması –  22 Kasım 2014,  V.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Konuşma Metinleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/konusmametinleri_web.pdf

 – SAS Değerlendirici Eğitim Programı Rehberi, (2015), T.C. Sağlık Bakanlığı SHGM Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_dep_turkce_baski.pdf

– Sağlıkta Akreditasyon Standartları ADSM Seti, (2015), T.C. Sağlık Bakanlığı SHGM Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_adsm_turkce_son_baski.pdf

– Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hastane Seti, (2015), T.C. Sağlık Bakanlığı SHGM Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_hastane_turkce_son_baski.pdf 

– V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Konuşma Metinleri,  (2015)- Editör, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/konusmametinleri_web.pdf 

– Sağlıkta Yönetici Performansı Ölçüm Modeli ve Uygulama Başarısı, (2014),  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi” 8. Sayı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sb_akademik_dergi_8.sayi_web.pdf

– Sağlık Hizmetlerinde Kalite Karmaşası: “Sağlık Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Modeli,  (2014), Verimlilik Dergisi

Erişim: http://dergipark.gov.tr/verimlilik/issue/21770/233989

– Perceived Service Quality in Healthcare Organizations and a Research in Ankara by Hospital Type , (2014), Journal of Ankara Studies

Erişim: http://www.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_2_1_22_34.pdf

 – SKS Işığında Sağlıkta Kalite, (2012), Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/09_temmuz_2012/cilt1sks.pdf 

– Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri, (2012)  Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim:  http://kalite.saglik.gov.tr/content/images/system/haberler_yeni/2011/01_Nisan_2011/deg.kitabi.pdf 

– Sağlıkta Yönetici ve Birim Performansı, (2012), Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Erişim:  http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/16_subat_2012/2202sybpk.pdf 

Sağlıkta Performansın Panoraması – 2007, (2008), Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/yayinlar_yeni/panorama_son.swf 

%d blogcu bunu beğendi: